Kampanya Spotu Başlığı
They start declaring you this and that. Either way, I technically inherit your building and your spaceship. Which means Planet Express is now… Awesome Express. You rotten kids!
TÜMÜNÜ GÖR

Bu bilgiler çocuğunuz için çok önemli

Bu bilgiler çocuğunuz için çok önemli

Çocukları dikkatli gözlemek, onlarda oluşabilecek birçok hastalığı önlemek adına önem taşıyor. Gözden kaçan küçük detaylar ya da bilinçsizce kullanılan ilaçlar, erken tanının yok olmasına yol açarak tedaviyi geciktiriyor.

Ye­ni­do­ğan­la­rın ve ço­cuk­la­rın dik­kat­li iz­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Çak­mak Er­dem Has­ta­ne­si Ço­cuk Cer­ra­hı Op. Dr. Za­fer Dört­do­ğan; “Ba­zen ço­cuk­la­rı­mız­da cid­di prob­lem­ler ola­bi­li­yor. Bu prob­lem­le­ri as­lın­da çok kü­çük de­tay­lar­la ya­ka­la­mak müm­kün. Fa­kat ye­te­ri ka­dar dik­kat edil­me­di­ğin­de, bi­linç­siz­ce ço­cuk­la­rı­mı­za ilaç­lar içi­re­bi­li­yo­ruz. Ge­rek­siz ye­re ilaç içir­tipte­da­vi sü­re­si­ni uzat­mak ye­ri­ne, ço­cuk­la­rı­mı­zı de­tay­lı mu­aye­ne sok­mak ya ­da çok cid­di göz­lem­le­mek ge­re­ki­yor. Böy­le­ce te­da­vi­le­rin ba­şa­rı ora­nı ar­tı­yo­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du… İş­te Dr. Dört­do­ğa­n’­ın işa­ret et­ti­ği nok­ta­lar…

SÜNNETE DİKKAT

*Ye­ni­do­ğan dö­ne­min­de sün­net ol­muş be­bek­le­rin ilk 1 yıl için­de her­han­gi bir se­bep­le has­ta­ne­ye baş­vur­ma oran­la­rı, sün­net­siz­ler­den 6 kat az­dır. Ye­ni­do­ğan ve­ya be­bek­lik dö­ne­mi sün­ne­ti üri­ner en­fek­si­yon ne­de­niy­le dok­to­ra baş­vu­ru­la­rı is­ta­tis­tik­sel ola­rak 10 kat azal­mak­ta­dır. Bi­lim­sel araş­tır­ma­lar sün­ne­tin en ko­lay uy­gu­lan­dı­ğı ve at­la­tıl­dı­ğı dö­ne­min ye­ni­do­ğan ve be­bek­lik dö­ne­mi ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Özel­lik­le sün­net de­ri­si dar­sa bu­nu zor­la­ya­rak aç­ma­ya ça­lış­mak da­ha son­ra cid­di dar­lık­la­ra yol aça­bi­le­ce­ği için bu zor­la­ma­lar­dan ka­çın­mak ve ge­re­kir­se er­ken sün­ne­ti dü­şün­mek man­tık­lı olur. Ai­le­nin is­te­ği­ne bağ­lı sün­net­ler için öne­ri­len yaş ara­lı­ğı 2 yaş al­tı ya da 5. yaş­tan son­ra­dır. 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da sün­net na­dir de ol­sa birta­kım psi­ko­lo­jik so­run­la­ra yol aça­bi­lir. Ço­cu­ğu­nuz ya­rım sün­net­li ise ve­ya id­rar çı­kış de­li­ği nor­mal ye­rin­den da­ha aşa­ğı­da fark­lı bir yer­dey­se, ço­cu­ğu­nu­zun tes­tis­le­ri­nin (yu­mur­ta­la­rın­da) tor­ba­la­rın­da olup ol­ma­dı­ğı­nı mut­la­ka kon­trol edinz. Tes­tis­ler tor­ba­da de­ğil ise ya da ara­da yu­ka­rı ka­çı­yor­sa, ço­cu­ğu­nuz ağ­la­dı­ğı ve­ya ök­sür­dü­ğü za­man ka­sık­la­rın­da şiş­lik olu­yor­sa, ço­cu­ğu­nuz­da ka­sık fı­tı­ğı ola­bi­lir. Ço­cu­ğu­nu­zun tor­ba­la­rın­da şiş­lik var­sa ço­cu­ğu­nuz­da su fı­tı­ğı (hid­ro­se­li) ola­bi­lir. Şiş­li­ği ar­tıp aza­la­bi­lir. Ço­cu­ğu­nu­zun tor­ba­sın­da ani ge­li­şen ağ­rı kı­za­rık­lık oluş­muş ise yu­mur­ta­lık bur­kul­ma­sı (tes­tis tor­si­yo­nu) ola­bi­lir. Bu nok­ta­da da­ki­ka­la­rın öne­mi var­dır.

*Ço­cu­ğu­nu­zun bır ye­ri ya­nın­ca he­men kı­sa sü­re­li oda ısı­sın­dan bi­raz so­ğuk su uy­gu­la­ma­sı ya­pın. Ya­nık kre­mi­niz var­sa ya­ra­nın üze­ri­ne sü­rün. Baş­ka hiç bir şey yap­ma­yın. Ka­rın ağ­rı­la­rın­da ke­sin­lik­le dok­tor gör­me­den ağ­rı ke­si­ci kul­lan­ma­yın. Has­ta­lı­ğın er­ken ta­nı­sı­nı en­gel­le­miş olur­su­nuz, ço­cu­ğu­nuz­da sa­rı ye­şil renk­li kus­ma var­sa, ço­cu­ğu­nuz­da ame­li­yat ge­rek­ti­ren bir has­ta­lık ola­bi­lir.

TEDAVİSİ ZORDUR!

*Ço­cu­ğu­nuz in­ce işi­yor, uzun sü­re­de id­ra­rı­nı ta­mam­la­ya­bi­li­yor ve işer­ken id­ra­rı­nı nor­mal­den da­ha ile­ri at­tı­rı­yor­sa id­rar çı­kış de­li­ğin­de dar­lık ola­bi­lir.

*Dış­kı­la­ma­da zor­luk ya da ge­cik­me ola­rak ta­nım­la­nan ka­bız­lık be­bek­ler­de ve ço­cuk­lar­da sık gö­rü­len bir ra­hat­sız­lık­tır. An­cak ka­bız­lık te­da­vi­si ba­zen di­yet­te ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le ola­bi­le­ce­ği gi­bi ba­zen de bir di­zi ame­li­yat ge­rek­ti­re­bi­lir. Bu gi­bi du­rum­lar ile kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da mut­la­ka bir ço­cuk cer­ra­hi­si uz­ma­nı­na baş­vu­run.

Küçük çocuklarınızın boncuk, bilye, nohut, fındık, fıstık, leblebi gibi cisimlerle oynamasına müsaade etmeyin. Bu cisimlerin nefes borusuna kaçmasına bağlı binlerce ölüm olayı meydana gelmiştir.

Ço­cu­ğu­nu­zun kar­nı­nın sol alt ta­ra­fın­da ani baş­la­yan ka­rın ağ­rı­sı var­sa gaz san­cı­sı ola­bi­lir, ön­ce­lik­le ço­cu­ğu­nu­zu tu­va­le­te gön­de­rip gaz çı­kar­ma­sı­nı sağ­la­yı­nız. Eğer ağ­rı­sı ge­çi­yor­sa dok­to­ra git­me­ni­ze ge­rek yok ta­kip ede­bi­lir­si­niz. Ço­cu­ğu­nu­zun dü­zen­li tu­va­le­te git­me­si­ni sağ­la­ma­nız ye­ter­li ola­cak­tır. Ka­rın ağ­rı­sıyla kus­ma­sı baş­lar­sa iş­tah­sız­lıkla bir­lik­te, ço­cu­ğu­nu­zun kar­nı­nın sağ alt ta­ra­fın­da ağ­rı­sı var­sa apan­di­sit ola­bi­lir.

Kaynak:sağlık.bugün

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.